ISSN 2522-9451 ISSN 2522-9451

Duyuru

 
El yazısının yayın kuruluna taktim olunma kuralları
Dikkat: Daha öncelere yayınlanmış ve ya yayınlanmak için diğer bir yayın kuruluna gönderilmiş el yazılarının dergiye taktim edlmesi kabuledilemez.

El yazısının orijinali mükemmel düzenlenmiş şekilde 1 nüshada (aynı zamanda elektron ortamda CD ve ya diğer elektron taşıyıcılarda) derginin yayın merkezine (Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü, İçerişehir, 3. Magomayev kavşağı 8/4, telefon (+994 12) 497-16-32, (+994 12) 511-05-58 , mobil (+994 50) 201-05-58 ) taktim edilmelidir. Elyazısı yazar(lar) tarafından imzalanmalı ve onun yayın merkezine taktim edilme tarihi gösterilmelidr.

Yazı sahiblerinin yayın merkezine taktim edilen el yazısı ile ilgili belirli yazar anketini doldurmaları gerekir. Gönderiş mektubu ve yazar anketinin örneğini derginin internet sayfasından (iqtisadiarasdirmalar.com) ve ya yayın merkezinden elde etmek mümkündür.
 
Yazı sahiblerinin hukukları
Dergide yayınlanan makalelerde yazı sahibinin hukuku korunuyor ve bu makalelerin bütün yayın hakları özel olarak «İktisadi araştırmalar dergisi»ne aittir. Dergide yayınlanmış makalelerin aynısının diğer dergi ve gazetelerde yayınlanmasına sadece yayın merkezinin yazılı izniyle, alıntıların verilmesine ise kaynak gösterilmek şartıyla izin veriliyor.

Elyazısının yapısı ve hacmi
El yazısının metni kesin olarak yapılandırılmalı, bir satır bırakılmakla ve yeni satırdan başlamakla, ard-arda verilmeli, «UOT», «Məkalenin adı» «Yazarın ism ve soyismi», «Yazarın çalıştığı kurumun adı və unvanı, yazarın e-posta adresi», «Özet», «Açar sözler», «Giriş», «Material», «Sonuç», «Kaynakça» ve yabancı dillerde özetler ve açar sözler - «Аннотация», «Ключевые слова» ve «Abstract», «Key words», «JEL Classification Codes»strukturunda tertib edilmeli, hacmi cedveller dahil edilmeden en azı A-4 ölçüsünde belirtilen kenar boşluklara uygun 3 sayfadan az olmamak şartıyla hazırlanmalıdır.

El yazısının değerlendirilmesi ve yayınlanması
Yayın merkezine taktim edilen el yazıları bilim kurulu tarafından gizli şekilde değerlendirildikten sonra onların yayınlanıb yayınlanmayacağına karar veriliyor. Değerlendirme ve onaylanma süreçi genellikle 3 aydır. Elyazıları değerlendirmeprosedürünün dsonuçları dikkate alınmaklasırlama prinsipi şeklinde yayınlanacaktır.

Makalelerin hazırlanma kuralları
Elyazısı metni Microsoft Office Word programında A4 ölçüsünde, Times New Roman yazı tipiyle 12 punto kalın, 1 satır aralığında yazılmalı, sayfa kenarları her tarafta 2 cm olmalı ve hiç bir boşluk bırakılmamalıdır.

Makalenin başlığı büyük harflerle, yarımbaşlıklar ise sadece ilk harfi büyük olmakla kalın şriftlerle ve numaralandırılarak yazılmalıdır. Başlık ve ya yarımbaşlıklardan, cetvel ve resimlerden önce ve sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları ardıcıl olarak sayfanın yukarı sağ köşesinde gösterilmelidir.

Cetvel ve resimlerin ismi olmalı ve bu cetveller için cetvelin üstünde sağ köşede, resimler için resimlerin altındasol köşede yerleştirilerek, arap rakamları ile sıralamayla numaralandırılan, uygun olarak «cetvel» ve «resim» sözünden sonra yazılmalıdır. Cetvel ve resimlerin başlıkları ilk harfleri büyük olmakla kalın yazılmalıdır.

Cetvelin sütunlarının adı kısa olmalı, ölçü birimi parantez içerisinde gösterilmelidir.
Resimler dijital ortamda «jpg», «tif» fayl şeklinde, CMYK-renk rejiminde, 300 dpi-dən az olmayan ölçüde, grafik tasarımlar Word, Exsell, Adobe Illustrator, Potoshop, CorelDRAW ve PowerPoint programlarından birinde sunulmalıdır.

Cetvel ve resimler bir birini tekrarlamamalı, göstericiler uluslararası birimler sistemi () ile verilmelidirler. Makalede bir cetvel ve bir resim verildikte , uygun olarak, onlar numaralanmalı, «Cetvel» veya «Resim» sözü de yazılmamalıdır.

Makalede kullanılan formüllerde rastgelinen simvolların değeri ve sayısal katsayılarının izahı, onların formüldeki yerleşme ardıcıllığı dikkate alınarak birbaşa förmülün altında gösteriliyor. Förmül sağ tarafta parantez içerisinde numaralanmalı, her bir simvolun ve sayısal katsayının değeri yeni satırdan yerleştirilmeli veizahın birinci satırı «burada» sözünden sonra yazılmalıdır. Denklemler veförmüller metnden boş satırlar vasıtasıyla ayrılmalıdır. Her förmülün üstünde ve altında bir-iki boş satır olmalıdır.

Makalenin metninde sözler, genel olarak kabul edilmiş bir kısaltmalar ve daha çok kullanılan akronimler (ve s., mes., ABŞ, BMT) istisna olmakla, tam açık şekilde verilmelidir.

Metnde mevzu ile ilgili gerekli istinadlar (referanslar) olmalıdır. Yararlanılantün kaynaklar «Edebiyat siyahısı» (Kaynakça) bölümünde alfabe sırasına göre, yahut da istinad olunan edebiyatların metinde karşılşaştığı ardıcıllıklanumaralanmalı ve köşeli parantezde verilmelidir.

Kaynaklaryazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harf(ler)i, kaynağın ismi, yayın yeri (makaledirse – derginin ismi, bildiridirse – konferansın, sempoyumun ismi, kitabdırsa yayınevinin ve şehrin ismi), cildi (çok cildli eserler için sayısı) ve sayfa sayısı gösterilen şekilde verilmelidir. Yabancı dillerde atıfta bulunulan kaynakların ve internet veb-sitelerinin karşısında onların Azerbaycan türkçesinde açılımını veren tercüme variantıilave olunmalıdır.
Metnde kullanılmayan kaynaklara «Edebiyat syahısı» bölümünde gösterilmememlidir.

Özet
Özet ayrıca olarak derginin her bir dilinde, aynı mezmunda, hacmi 200 kelimeyi geçmemek şartıyla yazılmalı ve makalenin önemini ifade etmelidir.Onun metni ilmi ve gramer bakımından ciddi şekilde düzenlenmeli, burada «Araştırmanın maksadı»,«Araştırmanın metodolojisi», «Araştırmanın sonuçları», «Araştırmanın sınırlandırmaları» «Araştırmanın pratik önemi», «Araştırmanın orijinalliği ve ilmi yeniliyi»  (Rusça - «Цельисследования», «Методологияисследования», «Резултаты исследования». «Ограничении исследования», «Практическоезначимость исследования», «Оргинальность инаучная новизна исследования», ingilisdilində - «Purpose», «Design/methodology/approach», «Findings», «Researchlimitations», «Practicalimplications», «Originality/value») kendini yansıtmalıdır.
Diğer dillerde verilen özetlerdesırasıyla yazar(lar)ın soyadı, adı, baba adı, unvanı, çalştığı kurumun adı, vazfesi, e-posta unvanı ve makalenin başlığı gösterilmelidir.

Endeks ve açar sözler
Yazar(lar) makalenin ilmi yönümünü UOT endeksi ve ABD Ekonomi Teşkilatının Ekonomi Edebiyat dergisinin (The Journal of Economic Literature - JEL) tesnifat sistemi kodları esasında göstermelidir. UOT endeksi makalenin başlığından önce sol köşede, JEL kodu ise açar sözlerden (Key words) sonra veriliyor.
Makalede her bir dilde yazılanözetin sonunda 5-ten az olmamak şartıyla açar sözler ve söz bileşmeleri gösterilmelidir.